Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

(dále jen „VOP“)

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

 

Následující VOP blíže specifikují práva a povinnosti smluvních stran, které jim vyplývají z jejich příslušných smluvních vztahů.

 

Osoba odlišná od osoby předkládající VOP při uzavírání příslušných smluvních vztahů souhlasí se zněním a úpravou VOP, Podmínek ochrany osobních údajů a Pravidel chování okolo vrtulníku, což potvrzuje zatržením políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami, Podmínkami ochrany osobních údajů a Pravidly chování okolo vrtulníku“.

 

Pro účely smluvních vztahů mezi smluvními stranami (tedy konkrétních smluv, jejichž nedílnou součástí jsou i tyto VOP, Podmínky ochrany osobních údajů a Pravidla chování okolo vrtulníku), následující slova a výrazy s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

 

„Prodávající“

znamená společnost For Free Days s.r.o., IČO: 07701489, se sídlem Formánkova 436/2, Moravské předměstí, Hradec Králové, PSČ: 500 11;

„Kupující“

znamená osobu odesílající objednávku;

„Zážitek“

znamená konkrétní soubor plnění na konkrétním místě v konkrétním termínu ve prospěch Kupujícího, nebo třetí osoby;

„Kód“

znamená unikátní soubor písmen, číslic a jiných znaků, na základě kterého může Kupující využít možnosti rezervovat termín Zážitku, přičemž Kód je předmětem konkrétní objednávky a příslušné kupní smlouvy;

„Kód v režimu Last minute“

znamená Kód, který je koupen v kratším časovém období, zpravidla těsně, před termínem Zážitku a který je takto v objednávce výslovně označen;

„Kód pro poskytnutí Zážitku“

znamená unikátní soubor písmen, číslic a jiných znaků, který bude zaslán v návaznosti na využití možnosti rezervace termínu Zážitku a kterým se Kupující prokáže na místě Zážitku v termínu Zážitku;

„Poskytovatel“

znamená jinou osobu, která zajišťuje poskytnutí Zážitku nebo jeho části, je-li odlišná od Prodávajícího;

„Beneficient“

znamená osobu v jejíž prospěch je Zážitek poskytován, je-li odlišná od Kupujícího;

 

 

 

2.              OBJEDNÁNÍ

2.1.         Kupující odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní na stránkách  www.forfreedays.cz závazně objednává Kód k rezervování konkrétního Zážitku.

2.2.         Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícímu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce odeslat potvrzení objednávky.

2.3.         Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit pouze způsobem uvedeným na webovém rozhraní na stránkách www.forfreedays.cz.

2.4.         Kupujícímu bude bez zbytečného odkladu po uhrazení kupní ceny zaslán Kód na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.5.         Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že kupuje Kód, kterým se může prostřednictvím webového rozhraní rezervovat na konkrétní Zážitek.

2.6.         Kupující je při objednávce povinen uvést pravdivé a správné údaje, které mají vliv na možnost poskytnutí Zážitku, jinak nemusí být Zážitek poskytnut.

3.              REZERVACE

3.1.          Kupující má možnost, nikoli povinnost, se prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.forfreedays.czs využitím Kódu rezervovat na konkrétní Zážitek.

3.2.          Spuštění možnosti rezervace bude časově totožné s uveřejněním termínu Zážitku na stránkách www.forfreedays.cz, a tedy i časově totožné s první možností objednat Kód.

3.3.          Kupující bude mít vždy dostatečný časový prostor k využití možnosti rezervace, a to ihned po zahájení prodeje Zážitku, přičemž před uplynutím lhůty k využití možnosti rezervace bude upozorněn nejméně 7 dní předem na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, respektive současně s potvrzením objednávky, pokud k tomu dojde později než 7 dní před uplynutím lhůty k využití možnosti rezervace.

3.4.          Nevyužije-li Kupující možnosti rezervovat se prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.forfreedays.czs využitím Kódu v lhůtě k tomu stanovené v odst. 3.3, pak Kód propadá a nelze dále využít, zejména k poskytnutí Zážitku bez předchozí rezervace, ani nelze požadovat možnost rezervace na jiný Zážitek. Kupující z tohoto titulu nemá nárok na vrácení kupní ceny.

3.5.          Kupující má při uplatnění možnosti rezervace konkrétního Zážitku příležitost prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.forfreedays.cz s využitím Kódu upravit některé údaje uvedené v objednávce tak, aby byly pravdivé a správné, jinak nemusí být Zážitek poskytnut.

3.6.          Kupující po využití výše uvedené možnosti rezervace na konkrétní Zážitek obdrží na kontaktní e‑mailovou adresu, kterou uvede při využití možnosti rezervace, Kód pro poskytnutí Zážitku, kterým se on, nebo Beneficient podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, prokáží na místě a v termínu Zážitku.

3.7.          Využije-li Kupující k využití možnosti rezervace na konkrétní Zážitek jinou osobu, například ale ne výlučně Beneficienta, považuje se takováto osoba za zmocněnce Kupujícího.

3.8.          Kupující má možnost prostřednictvím Kódu pro poskytnutí Zážitku upravovat některé údaje uvedené v objednávce tak, aby byly pravdivé a správné, a to až do 10 dní přede dnem Zážitku, jinak nemusí být Zážitek poskytnut.

3.9.          Kupující následně minimálně 7 dní přede dnem Zážitku obdrží na kontaktní e‑mailovou adresu uvedenou při využití možnosti rezervace upřesnění času (hodinu a minutu) poskytnutí Zážitku, případně i upřesnění místa poskytnutí Zážitku, pokud byl Kupující před odesláním objednávky upozorněn na následnou konkretizaci místa poskytnutí Zážitku. Toto upřesnění je pouze orientační s přihlédnutím k specifikům konkrétního Zážitku. Nedostaví-li se Kupující nebo Beneficient podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, v upřesněný čas na upřesněné místo Zážitku, pak nemusí být Zážitek poskytnut.

3.10.       Ustanovení o času v odst. 3.3, odst. 3.7, odst.  3.8 a odst. 3.9 se na Kódy v režimu Last minute použijí přiměřeně s ohledem na specifický režim Kódů v režimu Last minute, které jsou koupeny v kratším časovém období, zpravidla těsně, před termínem Zážitku.

4.              SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ ZÁŽITKU

4.1.          Není-li uvedeno při objednání jinak, je součástí Zážitku mimo navazujících plnění i let vrtulníkem. S ohledem na nařízení Komise (ES) č. 8/2008 se jedná nikoli o vyhlídkový let, ale o let pozorovací, seznamovací a fotolet (dále jen „Let“).

4.2.          Doba Letu se počítá od vyzvání k nástupu na palubu do výstupu z paluby vrtulníku.

4.3.          Let je zpravidla absolvován při plné kapacitě vrtulníku, kdy roztřídění osob do jednotlivých Letů a na jednotlivé místa probíhá zejména na základě Kupujícím předem uvedených údajů (např. váhy) a je tak v plné diskreci Prodávajícího nebo Poskytovatele. 

(a)            Kupující má možnost při odeslání objednávky uvést poznámku o preferovaném způsobu roztřídění osob, nicméně toto nelze považovat za odeslání objednávky s podmínkou nebo za zúžení práva Prodávajícího nebo Poskytovatele roztřídit osoby do jednotlivých Letů a na jednotlivá místa.

(b)            Tím není dotčeno právo Kupujícího koupit celkovou kapacitu vrtulníku a mít tak možnost ovlivnit roztřídění osob, pokud to bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a limity konkrétního vrtulníku.

 

4.4.          Poskytovatelem Zážitku je společnost HELI CZECH s.r.o. IČO: 274 90 271, se sídlem Formánkova 436/2, 500 11 Hradec Králové.

4.5.          S ohledem na platné a účinné obecně závazné právní předpisy a s důrazem na bezpečnost má velitel vrtulníku právo s konečnou platností rozhodnout o způsobu provedení či neprovedení Letu.

4.6.          Z provozně technických důvodů si Prodávající vyhrazuje právo změnit místo odletu a typ vrtulníku na nejbližší vhodné místo, tak aby kvalita Letu zůstala zachována a bylo možné provést Let ve stanovený termín.

4.7.          Z provozně technických důvodů si Prodávající vyhrazuje právo změnit datum Letu, a tedy i Zážitku jako takového, z důvodu zachování bezpečnosti Letu, nebo v případě jiných neočekávaných okolností. V takovém případě bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Letu, respektive Zážitku jako takového.

4.8.          Osoby na palubě musí respektovat instrukce, které jim před/během/po Letu sdělí pilot, instruktor, nebo jiná pověřená osoba (např. obsluha vrtulníku) Prodávajícího nebo Poskytovatele.

4.9.          Osoby na palubě nesmí jakkoliv zasahovat do průběhu Letu, zejména manipulovat s ovládacími prvky vrtulníku, popřípadě obsluhovat palubní vybavení, pokud k tomu nebudou vyzváni ze strany pilota, instruktora, nebo jiné pověřené osoby Prodávajícího nebo Poskytovatele.

4.10.       Kupujícímu nebo Beneficientovi, který je pod vlivem alkoholu, drog, popřípadě jiných omamných a návykových látek, nemusí být Zážitek poskytnut.

4.11.       Kupující i Beneficient berou na vědomí, že k provedení bezpečného Letu jsou nezbytné vhodné meteorologické podmínky. Minimální dohlednosti, minimální základny oblačnosti stejně tak jako maximální rychlost větru musí vyhovovat standardům pro VFR lety uvedených v obecně závazných leteckých předpisech.

4.12.       V případě nevhodných, nebo zhoršených meteorologických podmínek (silný vítr, turbulence, termické proudění, bouřky, déšť, sníh, nízká oblačnost, mlha a další meteorologické jevy), které mohou znemožnit bezpečný a pohodlný Let, může být Let, a tedy i celý Zážitek, zrušen. Velitel vrtulníku má s konečnou platností právo rozhodnout o zrušení nebo zkrácení daného Letu.

(a)            Pokud bude Let z těchto důvodů velké části zkrácen, bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Letu, respektive Zážitku jako takového, přičemž se může stanovit i Zážitek na jiném místě.

(b)            Pokud se Let z těchto důvodů neuskuteční vůbec, bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Letu, respektive Zážitku jako takového, přičemž se může stanovit i Zážitek na jiném místě.

 

4.13.       Vývoj meteorologických podmínek nelze přesně předvídat, proto, zrušení nebo přerušení Letu z důvodu bezpečnosti nebo kvůli zhoršení meteorologických podmínek není důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.14.       Každý vrtulník má výrobcem stanovenou maximální vzletovou a přistávací hmotnost, resp. váhové zatížení na sedadlo. Tento limit nesmí být za žádných okolností překročen. Kupující má proto při objednání, při rezervaci i následně povinnost aktualizovat údaje o váze tak, aby byly správné a pravdivé a nedošlo tak k překročení maximální vzletové a přistávací hmotnosti.

4.15.       V případě nadlimitní váhy, tedy váhy přesahující 110 kg, Kupujícího nebo Beneficienta podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, nelze tento Let uskutečnit a toto není důvodem odstoupení od smlouvy.

4.16.       V případě podezření o překročení předem uvedené váhy má Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, povinnost podrobit se vážení za účelem ověření, zda předem uvedené údaje o váze odpovídají skutečnosti. Pokud tento údaj nebude odpovídat, nebude Kupujícímu nebo Beneficientovi umožněno Let uskutečnit.

4.17.       Kupující nebo Beneficient berou na vědomí, že Let mohou absolvovat pouze k tomu zdravotně způsobilé osoby, tedy takové, které netrpí závažnými komplikacemi, zejména které netrpí epilepsií, srdečními chorobami, ztrátou zraku, mentálním postižením nebo jinými závažnými chorobami v takovém rozsahu, že by mohly ovlivnit samotný Let nebo bezpečnost Kupujícího nebo Beneficienta nebo bezpečnost ostatních osob na palubě.

4.18.       Kupující při odeslání objednávky i při následném využití možnosti rezervace Zážitku prohlašuje, že obtížemi specifikovanými v odst. 4.17 on, případně Beneficient, netrpí.

4.19.       Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, na místě Zážitku v den Zážitku před nastoupením do vrtulníku musí podepsat prohlášení o seznámení se s Pravidly chování okolo vrtulníku a souhlas s jejich dodržováním, jakož i prohlášení o tom, že netrpí obtížemi specifikovanými v odst. 4.17. Pokud tak neučiní, nebude celý Zážitek poskytnut.

4.20.       Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Zážitek z důvodu nenaplnění alespoň minimální kapacit Zážitku, když cena Kódu je počítána právě s ohledem na alespoň minimální kapacitu Zážitku.

(a)            V případě zrušení Zážitku z důvodu nenaplnění alespoň minimální kapacity Zážitku bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Zážitku, přičemž se může stanovit i jiné místo Zážitku. Nebude-li Kupující s tímto souhlasit, má právo se obrátit na Prodávajícího s žádostí o vrácení kupní ceny Kódu;

(b)            V případě zrušení Zážitku z důvodu nenaplnění alespoň minimální kapacity Zážitku nemá Kupující ani jiná osoba nárok na náhradu škody nebo odčinění nemajetkové újmy.

4.21.       Za účelem kontaktování, zejména z důvodů změn dle odst. 4.12 a dle odst. 4.20, je Kupující povinen uvést při využití možnosti rezervace Zážitku kontaktní telefon, na který bude v případě změn zaslána informační zpráva.

4.22.       Kupujícím nebo Beneficientem, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, může být pouze fyzická osoba starší dvou let, a to pouze při prokazatelném souhlasu zákonného zástupce (např. podpisem zákonného zástupce takovéto osoby na místě). Pro osoby omezené na svéprávnosti se toto ustanovení použije přiměřeně dle okolností, zejména pak rozsahu omezení na svéprávnosti takové osoby.

5.              ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.         Odstoupením se smluvní vztah ruší od počátku s tím, že si Kupující a Prodávající vrátí poskytnutá plnění.

5.2.         Kupující může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od doručení Kódu, a to pouze tehdy, pokud již Kód nevyužil k rezervování termínu Zážitku, když je toto mj. považováno za započetí plnění se souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty od doručení Kódu.

Prodávající může od smlouvy odstoupit, pokud dojde k porušení jakéhokoli ustanovení VOP ze strany Kupujícího nebo Beneficienta, a to bez nároku Kupujícího na úhradu náhrady škody.

6.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.         Pokud jakákoli část jakéhokoli ustanovení VOP bude shledána nebo se stane neplatnou, zdánlivou nebo nevynutitelnou v jakémkoli ohledu, takováto část bude neúčinná pouze v rozsahu takovéto neplatnosti, zdánlivosti nebo nevynutitelnosti, bez jakéhokoli vlivu na zbývající části takového ustanovení nebo zbývajících ustanovení.

6.2.         Právní vztahy založené nebo související s VOP se řídí právním řádem České republiky. Strany sjednaly, že se nepoužijí ta ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou v rozporu s ujednáními VOP.

6.3.         Prodávající je oprávněn jednostranně měnit VOP, přičemž nové znění VOP nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

6.4.         Kupující se zavazuje seznámit Beneficienta se zněním VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději pak den před termínem Zážitku, tím není dotčena povinnost Kupujícího zajistit, a to i dodatečnou úpravou dle postupu odst. 3.7, aby údaje byly pravdivé a správné.

6.5.         Je-li ve VOP hovořeno o dnech, jsou tím myšleny celé dny, tedy 7 dní přede dnem Zážitku znamená 7 celých dní přede dnem Zážitku.

7.              PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

7.1.         Pro Kódy doručené v období od 30. 11. 2019 do 31. 12. 2019 se nepoužijí ustanovení odst. 3.2.

7.2.         Pro Kódy doručené v období od 30. 11. 2019 do 31. 12. 2019 nastane spuštění možnosti rezervace Zážitku dne 1. 2. 2020. 

V Hradci Králové dne 30. 11. 2019