Všeobecné obchodní podmínky | FOR FREE DAYS

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

(dále jen „VOP“)

 

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE 

1.1           Následující VOP blíže specifikují práva a povinnosti smluvních stran, které jim vyplývají z jejich příslušných smluvních vztahů.

1.2           Osoba odlišná od osoby předkládající VOP při uzavírání příslušných smluvních vztahů souhlasí se zněním a úpravou VOP, Podmínek ochrany osobních údajů a Pravidel chování okolo vrtulníku, což potvrzuje zatržením políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami, Podmínkami ochrany osobních údajů a Pravidly chování okolo vrtulníku“.

1.3           Pro účely smluvních vztahů mezi smluvními stranami (tedy konkrétních smluv, jejichž nedílnou součástí jsou i tyto VOP, Podmínky ochrany osobních údajů a Pravidla chování okolo vrtulníku), následující slova a výrazy s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

 

Beneficient

znamená osobu v jejíž prospěch je Zážitek poskytován, je-li odlišná od Kupujícího;

Číslo objednávky

znamená unikátní soubor písmen, číslic nebo jiných znaků, který bude zaslán společně s potvrzením objednávky, kterým se Kupující, nebo Beneficient, podle toho, komu má být Zážitek poskytnut, prokáže na místě Zážitku v termínu Zážitku;

Kupující

znamená osobu odesílající objednávku;

Poskytovatel

znamená jinou osobu, která zajišťuje poskytnutí Zážitku nebo jeho části, je-li odlišná od Prodávajícího;

Prodávající

znamená společnost For Free Days s.r.o., IČO: 07701489, se sídlem Formánkova 436/2, Moravské předměstí, Hradec Králové, PSČ: 500 11, přičemž Prodávající není plátcem DPH;

Zážitek

znamená konkrétní soubor plnění na konkrétním místě v konkrétním termínu ve prospěch Kupujícího, nebo Beneficienta;

2.              OBJEDNÁNÍ ZÁŽITKU

2.1.         Kupující odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní na stránkách  www.forfreedays.cz závazně objednává Zážitek v konkrétním termínu na konkrétním místě.

2.2.         Kupující je při objednávce povinen uvést pravdivé a správné údaje, které mají vliv na možnost poskytnutí Zážitku, jinak nemusí být Zážitek z důvodu bezpečnosti poskytnut.

2.3.         Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícímu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce odeslat potvrzení objednávky, jehož součástí bude alespoň kupní cena, letová doba, místo, termín (nebo lhůta k domluvení termínu ve smyslu části 3), hmotnostní omezení, možnost odstoupení, případné další důležité upřesňující informace, a k němuž budou připojeny VOP, Podmínky ochrany osobních údajů a Pravidla chování okolo vrtulníku

2.4.         Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit pouze způsobem uvedeným při objednávání skrze webové rozhraní na stránkách www.forfreedays.cz, respektive v potvrzení objednávky.

2.5.         Kupující bere na vědomí, že Zážitek bude Kupujícímu nebo Beneficientovi, podle toho, komu má být Zážitek poskytnut, poskytnut výhradně až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající má tak právo odmítnout poskytnutí Zážitku z důvodu úplného nezaplacení kupní ceny.

2.6.         Kupující minimálně 7 dní přede dnem Zážitku obdrží na kontaktní e‑mailovou adresu uvedenou v objednávce upřesnění času (hodinu a minutu) poskytnutí Zážitku, případně i upřesnění místa poskytnutí Zážitku, pokud byl Kupující před odesláním objednávky upozorněn na následnou konkretizaci místa poskytnutí Zážitku. Toto upřesnění je pouze orientační s přihlédnutím k specifikům konkrétního Zážitku. Nedostaví-li se Kupující nebo Beneficient podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, v upřesněný čas na upřesněné místo Zážitku, pak nemusí být Zážitek poskytnut, přičemž nemá Kupující ani Beneficient nárok na vrácení kupní ceny ani jinou náhradu škody či kompenzaci nemajetkové újmy.

2.7.         Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být Zážitek poskytnut, se na místě a v termínu Zážitku prokáže Číslem objednávky.

3.              SPECIÁLNÍ REŽIM PRO ZÁŽITKY BEZ PŘEDEM STANOVENÉHO TERMÍNU

3.1.          Prodávající může prodávat některé své Zážitky v odlišném režimu, a to bez předem stanoveného termínu. Kupující je vždy na tuto skutečnost před odesláním objednávky upozorněn (dále jen „Zážitek bez předem stanoveného termínu“).

3.2.          Jedná-li se o Zážitek bez předem stanoveného termínu, pak má Kupující možnost ve lhůtě k tomu před odesláním objednávky uvedené (dále jen „Lhůta“) se domluvit s Prodávajícím na konkrétním individuálním termínu Zážitku, přičemž termín Zážitku musí následovat nejpozději jeden měsíc ode dne uplynutí Lhůty.

3.3.          Nekontaktuje-li Kupující Prodávajícího za účelem domluvení konkrétního individuálního termínu Zážitku ve Lhůtě, pak se nemůže domáhat ani poskytnutí Zážitku ani náhrady škody či kompenzace nemajetkové újmy.

3.4.          V případě, že Kupující kontaktuje Prodávajícího za účelem domluvení konkrétního individuálního termínu Zážitku ve Lhůtě, a přesto se Kupující a Prodávající nedohodnou na termínu Zážitku, pak má Kupující právo na vrácení kupní ceny.

3.5.          Využije-li Kupující k domluvení konkrétního individuálního termínu Zážitku jinou osobu, například ale ne výlučně Beneficienta, považuje se takováto osoba za zmocněnce Kupujícího.

3.6.          Ustanovení odst. 4.20 se na Zážitek bez předem stanoveného termínu nepoužije.

4.              SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ ZÁŽITKU

4.1.          Není-li uvedeno před odesláním objednávky jinak, je součástí Zážitku mimo navazujících plnění i let vrtulníkem. S ohledem na nařízení Komise (ES) č. 8/2008 se jedná nikoli o vyhlídkový let, ale o let pozorovací, seznamovací a fotolet (dále jen „Let“).

4.2.          Doba Letu se počítá od vyzvání k nástupu na palubu do výstupu z paluby vrtulníku.

4.3.          Let je zpravidla absolvován při plné kapacitě vrtulníku, kdy roztřídění osob do jednotlivých Letů a na jednotlivé místa probíhá zejména na základě Kupujícím předem uvedených údajů (např. váhy) a je tak v plné diskreci Prodávajícího nebo Poskytovatele. 

(a)            Kupující má možnost při odeslání objednávky uvést poznámku o preferovaném způsobu roztřídění osob, nicméně toto nelze považovat za odeslání objednávky s podmínkou nebo za zúžení práva Prodávajícího nebo Poskytovatele roztřídit osoby do jednotlivých Letů a na jednotlivá místa.

(b)            Tím není dotčeno právo Kupujícího koupit celkovou kapacitu vrtulníku a mít tak možnost ovlivnit roztřídění osob, pokud to bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a limity konkrétního vrtulníku.

 

4.4.          Poskytovatelem Zážitku je společnost HELI CZECH s.r.o. IČO: 274 90 271, se sídlem Formánkova 436/2, 500 11 Hradec Králové.

4.5.          S ohledem na platné a účinné obecně závazné právní předpisy a s důrazem na bezpečnost má velitel vrtulníku právo s konečnou platností rozhodnout o způsobu provedení či neprovedení Letu.

4.6.          Z provozně technických důvodů si Prodávající vyhrazuje právo změnit místo odletu a typ vrtulníku na nejbližší vhodné místo, tak aby kvalita Letu zůstala zachována a bylo možné provést Let ve stanovený termín.

4.7.          Z provozně technických důvodů si Prodávající vyhrazuje právo změnit datum Letu, a tedy i Zážitku jako takového, z důvodu zachování bezpečnosti Letu, nebo v případě jiných neočekávaných okolností. V takovém případě bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Letu, respektive Zážitku jako takového.

4.8.          Osoby na palubě musí respektovat instrukce, které jim před/během/po Letu sdělí pilot, instruktor, nebo jiná pověřená osoba (např. obsluha vrtulníku) Prodávajícího nebo Poskytovatele.

4.9.          Osoby na palubě nesmí jakkoliv zasahovat do průběhu Letu, zejména manipulovat s ovládacími prvky vrtulníku, popřípadě obsluhovat palubní vybavení, pokud k tomu nebudou vyzváni ze strany pilota, instruktora, nebo jiné pověřené osoby Prodávajícího nebo Poskytovatele.

4.10.       Kupujícímu nebo Beneficientovi, který je pod vlivem alkoholu, drog, popřípadě jiných omamných a návykových látek, nemusí být Zážitek poskytnut.

4.11.       Kupující i Beneficient berou na vědomí, že k provedení bezpečného Letu jsou nezbytné vhodné meteorologické podmínky. Minimální dohlednosti, minimální základny oblačnosti stejně tak jako maximální rychlost větru musí vyhovovat standardům pro VFR lety uvedených v obecně závazných leteckých předpisech.

4.12.       V případě nevhodných, nebo zhoršených meteorologických podmínek (silný vítr, turbulence, termické proudění, bouřky, déšť, sníh, nízká oblačnost, mlha a další meteorologické jevy), které mohou znemožnit bezpečný a pohodlný Let, může být Let, a tedy i celý Zážitek, zrušen. Velitel vrtulníku má s konečnou platností právo rozhodnout o zrušení nebo zkrácení daného Letu.

(a)            Pokud bude Let z těchto důvodů velké části zkrácen, bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Letu, respektive Zážitku jako takového, přičemž se může stanovit i Zážitek na jiném místě.

(b)            Pokud se Let z těchto důvodů neuskuteční vůbec, bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Letu, respektive Zážitku jako takového, přičemž se může stanovit i Zážitek na jiném místě.

 

4.13.       Vývoj meteorologických podmínek nelze přesně předvídat, proto, zrušení nebo přerušení Letu z důvodu bezpečnosti nebo kvůli zhoršení meteorologických podmínek není důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.14.       Každý vrtulník má výrobcem stanovenou maximální vzletovou a přistávací hmotnost, resp. váhové zatížení na sedadlo. Tento limit nesmí být za žádných okolností překročen. Kupující má proto při objednání i následně povinnost aktualizovat údaje o váze tak, aby byly správné a pravdivé a nedošlo tak k překročení maximální vzletové a přistávací hmotnosti.

4.15.       V případě nadlimitní váhy, tedy váhy přesahující limit uvedený před odesláním objednávky, Kupujícího nebo Beneficienta podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, nelze tento Let uskutečnit a toto není důvodem odstoupení od smlouvy.

4.16.       V případě podezření o překročení předem uvedené váhy má Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, povinnost podrobit se vážení za účelem ověření, zda sdělené údaje o váze odpovídají skutečnosti. Pokud tento údaj nebude odpovídat, nebude Kupujícímu nebo Beneficientovi umožněno Let uskutečnit.

4.17.       Kupující nebo Beneficient berou na vědomí, že Let mohou absolvovat pouze k tomu zdravotně způsobilé osoby, tedy takové, které netrpí závažnými komplikacemi, zejména které netrpí epilepsií, srdečními chorobami, ztrátou zraku, mentálním postižením nebo jinými závažnými chorobami v takovém rozsahu, že by mohly ovlivnit samotný Let nebo bezpečnost Kupujícího nebo Beneficienta nebo bezpečnost ostatních osob na palubě.

4.18.       Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že obtížemi specifikovanými v odst. 4.17 on, případně Beneficient, podle toho, komu má být Zážitek poskytnut, netrpí.

4.19.       Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, na místě Zážitku v den Zážitku před nastoupením do vrtulníku musí podepsat prohlášení o seznámení se s Pravidly chování okolo vrtulníku a souhlas s jejich dodržováním, jakož i prohlášení o tom, že netrpí obtížemi specifikovanými v odst. 4.17. Pokud tak neučiní, nebude celý Zážitek poskytnut.

4.20.       Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Zážitek z důvodu nenaplnění alespoň minimální kapacit Zážitku, když cena Zážitku je počítána právě s ohledem na alespoň minimální kapacitu Zážitku.

(a)            V případě zrušení Zážitku z důvodu nenaplnění alespoň minimální kapacity Zážitku bude Kupujícímu stanoven náhradní termín Zážitku, přičemž se může stanovit i jiné místo Zážitku. Nebude-li Kupující s tímto souhlasit, má právo se obrátit na Prodávajícího s žádostí o vrácení kupní ceny;

(b)            V případě zrušení Zážitku z důvodu nenaplnění alespoň minimální kapacity Zážitku nemá Kupující ani jiná osoba nárok na náhradu škody nebo odčinění nemajetkové újmy.

4.21.       Za účelem kontaktování, zejména z důvodů změn dle odst. 4.12 a dle odst. 4.20, je Kupující povinen uvést při odeslání objednávky kontaktní telefon, na který bude v případě změn zaslána informační zpráva.

4.22.       Kupujícím nebo Beneficientem, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, může být pouze fyzická osoba starší dvou let. V případě, že bude Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, osobou mladší osmnácti let a zároveň se nebude jednat o osobu s plnou svéprávností, pak může být Zážitek poskytnut pouze za po prokazatelném souhlasu zákonného zástupce této osoby s poskytnutím Zážitku (např. podpisem zákonného zástupce takovéto osoby na místě). Pro osoby omezené na svéprávnosti se toto ustanovení použije přiměřeně dle okolností, zejména pak rozsahu omezení na svéprávnosti takové osoby.

5.              ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.         Odstoupením se smluvní vztah ruší od počátku s tím, že si Kupující a Prodávající vrátí poskytnutá plnění.

5.2.         Kupující, a to i když je spotřebitelem, nemůže od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření v souladu s § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jelikož Zážitek spočívá ve využití volného času v určeném termínu.

5.3.         Kupující má v případě koupě Zážitků bez předem stanoveného termínu možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, ale pouze za předpokladu, že se již nedomluvil s Prodávajícím na termínu, když tato domluva se považuje za plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení bez udání důvodu se souhlasem Kupujícího ve smyslu § 1837 písm. a) OZ, na což je Kupující před odesláním objednávky upozorněn.

5.4.         Prodávající může od smlouvy odstoupit, pokud dojde k porušení jakéhokoli ustanovení VOP ze strany Kupujícího nebo Beneficienta, a to bez nároku Kupujícího na úhradu náhrady škody nebo kompenzaci nemajetkové újmy.

6.              REKLAMAČNÍ ŘÁD A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

6.1.         Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

6.2.         Kupující má právo uplatnit své právo z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) e-mailem na adrese  info@forfreedays.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Prodávajícího, a to do šesti měsíců od poskytnutí Zážitku.

6.3.         Prodávající se k uplatněné Reklamaci vyjádři zpravidla ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

6.4.         O průběhu a závěru Reklamace Prodávající Kupujícího vyrozumí, zpravidla na e-mailovou adresu, kterou Kupující při reklamaci uvede.

6.5.         Kupující, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu týkajícího se Zážitku. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

7.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.         Pokud jakákoli část jakéhokoli ustanovení VOP bude shledána nebo se stane neplatnou, zdánlivou nebo nevynutitelnou v jakémkoli ohledu, takováto část bude neúčinná pouze v rozsahu takovéto neplatnosti, zdánlivosti nebo nevynutitelnosti, bez jakéhokoli vlivu na zbývající části takového ustanovení nebo zbývajících ustanovení.

7.2.         Právní vztahy založené nebo související s VOP se řídí právním řádem České republiky. Strany sjednaly, že se nepoužijí ta ustanovení OZ, která jsou v rozporu s ujednáními VOP.

7.3.         Prodávající je oprávněn jednostranně měnit VOP, přičemž nové znění VOP nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

7.4.         Kupující se zavazuje seznámit Beneficienta se zněním VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději pak den před termínem Zážitku.

7.5.         Je-li ve VOP hovořeno o dnech, jsou tím myšleny celé dny, tedy 7 dní přede dnem Zážitku znamená 7 celých dní přede dnem Zážitku.

 

V Hradci Králové dne 1. 5. 2020

Go Pay Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa
© 2020 FOR FREE DAYS s.r.o. by Media Heroes s.r.o.