Pravidla letových dnů | FOR FREE DAYS

Pravidla letových dnů

Pravidla letových dnů

Bezpečnostní instruktáž (dále jen „Pravidla“) pro osoby účastnící se VYHLÍDKOVÉHO LETU (dále jen ,,Let“) nebo ZÁŽITKOVÉHO LETU (dále jen ,,Let“)  nebo SEZNAMOVACÍHO LETU (dále jen ,,Let“)  nebo LETU SE SDÍLENÝMI NÁKLADY (dále jen ,,Let“).

 

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Následující Pravidla blíže specifikují chování okolo vrtulníku před, během i po poskytnutí Zážitku.

1.2.         Slova a výrazy počínající velkými písmeny mají význam dle definic uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1.3.         Kupující zatržením políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami, Podmínkami ochrany osobních údajů a Pravidly chování okolo vrtulníku“ a svým podpisem na místě a v termínu Zážitku souhlasí se zněním a úpravou těchto Pravidel a zavazuje se je dodržovat.

1.4.         V případě Beneficienta postačí podpis těchto Pravidel na místě a v termínu Zážitku.

1.5.         Kupujícímu nebo Beneficientovi, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, nebude celý Zážitek poskytnut, pokud před Letem nepodepíše na místě a v termínu Zážitku tato Pravidla.

1.6.         Kupujícímu nebo Beneficientovi, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, nemusí být celý Zážitek poskytnut, pokud se bude chovat v rozporu s těmito Pravidly.

 

2.              POKYNY PRO CHOVÁNÍ NA MÍSTĚ ZÁŽITKU

2.1.         Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, musí:

(a)            podepsat prohlášení o seznámení se s Pravidly jakož i souhlas s jejich dodržováním;

(b)           dodržovat Pravidla;

(c)            řídit se pokyny pověřené osoby za účelem zajištění bezpečnosti;

(d)           dodržovat bezpečnou vzdálenost od vrtulníku a jiného zařízení Poskytovatele, zejména pak zdržovat se mimo ohraničený prostor;

(e)            podrobit se na výzvu pověřené osoby vážení za účelem ověření správnosti a pravdivosti předem uvedeného údaje o hmotnosti;

(f)            sám zvážit svůj zdravotní stav a způsobilost absolvovat Let, přičemž souhlasem s Pravidly prohlašuje, že netrpí závažnými zdravotními komplikacemi, zejména že netrpí epilepsií, srdečními chorobami, ztrátou zraku, mentálním postižením nebo jinými závažnými chorobami v takovém rozsahu, že by mohly ovlivnit samotný Let nebo bezpečnost Kupujícího nebo Beneficienta nebo bezpečnost ostatních osob na palubě;

(g)           po dokončení Letu neprodleně opustit ohraničený prostor dle pokynů pověřené osoby, přičemž se zejména nesmí přiblížit k ocasnímu rotoru vrtulníku;

(h)           uvést správné a pravdivé informace za účelem vyplnění předletových formalit.

 

2.2.         Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, který je osobou mladší 18 let dále musí:

(a)            být na místě a v termínu Zážitku s prokazatelným souhlasem svého zákonného zástupce, který musí rovněž podepsat prohlášení o seznámení se s Pravidly a souhlas s jejich dodržováním;

(b)           neustále v doprovodu a pod dozorem osoby plně svéprávné, která je odpovědná za jeho chování.

 

2.3.         Ustanovení odst. 2.2 se pro osoby omezené na svéprávnosti použije přiměřeně dle okolností, zejména pak rozsahu omezení na svéprávnosti takové osoby.

2.4.         Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, nesmí:

(a)            vstupovat do nebo se pohybovat v ohraničeném prostoru, pokud k tomu nebyl výslovně vyzván pověřenou osobou;

(b)           dotýkat se nebo jinak manipulovat s vrtulníkem nebo jiným zařízením Poskytovatele, pokud k tomu nebyl výslovně vyzván pověřenou osobou;

(c)            v blízkosti vrtulníku zvedat ruce, děti či jiné osoby a ani cokoli jiného, ani nic neodhazovat;

(d)           narušovat poklidný průběh poskytování Zážitků, zejména pak nadmíru obtěžovat ostatní zúčastněné osoby.

 

3.              POKYNY PRO CHOVÁNÍ NA PALUBĚ VRTULNÍKU A PŘI LETU

3.1.         Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, musí:

(a)            dodržovat a řídit se pokyny pilota nebo jiné pověřené osoby;

(b)            po celou dobu Letu sedět připoután bezpečnostními pásy v klidu na určeném místě a nezasahovat do jiného prostoru, pokud k tomu nebude výslovně vyzván pilotem nebo jinou pověřenou osobou;

(c)            po celou dobu Letu mít pevně připevněny veškeré volné předměty jako jsou např. fotoaparáty, mobilní telefony aj.;

(d)            sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoli komplikací toto okamžitě nahlásit pilotovi nebo jiné pověřené osobě.

 

3.2.         Kupující nebo Beneficient, podle toho, komu má být poskytnut Zážitek, nesmí:

(a)            manipulovat s přístroji a zařízením vrtulníku, pokud k tomu nebyl výslovně vyzván pilotem nebo jinou pověřenou osobou, zejména pak zasahovat do řízení, přepínat ovládací prvky, manipulovat s bezpečnostními pásy, sundávat sluchátka aj.;

(b)            otevírat dveře, pokud k tomu nebyl výslovně vyzván pilotem nebo jinou pověřenou osobou;

(c)            opustit mu určené místo na palubě vrtulníku, pokud k tomu nebyl výslovně vyzván pilotem nebo jinou pověřenou osobou;

(d)            narušovat hladký průběh Letu, jakož i průběh těsně před a těsně po Letu, zejména pak vyrušovat nebo omezovat pilota nebo ostatní osoby na palubě vrtulníku;

(e)            poškodit interiér vrtulníku;

(f)             vystrkovat z vrtulníku jakékoli věci, části věcí ani části těla svého nebo jiných osob na palubě vrtulníku;

(g)            kouřit;

(h)            vyhazovat z vrtulníku jakékoli věci nebo jejich části.

 

4.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.         Jakékoli ustanovení Pravidel nesmí být vykládáno jako zúžení jakéhokoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, ale pouze jako jejich upřesnění a rozšíření. Pokud by existoval střet mezi výkladem ustanovení Pravidel a Všeobecných obchodních podmínek, užije se výkladu širšího.

4.2.         Pokud jakákoli část jakéhokoli ustanovení Pravidel bude shledána nebo se stane neplatnou, zdánlivou nebo nevynutitelnou v jakémkoli ohledu, takováto část bude neúčinná pouze v rozsahu takovéto neplatnosti, zdánlivosti nebo nevynutitelnosti, bez jakéhokoli vlivu na zbývající části takového ustanovení nebo zbývajících ustanovení.

4.3.         Právní vztahy založené nebo související s Pravidly se řídí právním řádem České republiky.

4.4.         Prodávající je oprávněn jednostranně měnit Pravidla, přičemž nové znění Pravidel nabývá účinnosti dnem uveřejnění.