Zásady ochrany osobních údajů | FOR FREE DAYS

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

For Free Days s.r.o.

IČO 077 01 489

se sídlem Formánkova 436/2, 500 11 Hradec Králové

 dále jen: („správce“).

2.     Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Formánkova 436/2, 500 11 Hradec Králové

email: info@forfreedays.cz

telefon: +420 604 156 336

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o zakoupeném zboží a odebraných službách, cookies z internetových stránek www.forfreedays.cz správce a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje 

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby 

2.     Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci pouze v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit a pouze k tomuto účelu, přičemž k tomuto využívá subjekty dodržující úpravu GDPR. [A1] 

VI. Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě uchovává listiny v zabezpečených schránkách, proškolil zaměstnance, v internetovém rozhraní jsou data chráněna šifrováním.

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami zpracování osobních osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     S těmito zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.     Souhlasem se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit není povinný a funguje na bázi dobrovolného separátního souhlasu. V případě, že tento souhlas udělen nebude, pak nebudou osobní údaje využity k zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit a nebudou ani předány do třetí země. 

4.     Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 31. 5. 2020.

Go Pay Benefit Plus Maestro Master Secure Code Verified by Visa Visa
© 2021 FOR FREE DAYS s.r.o. by Media Heroes s.r.o.